Förklaringar

Information om trippel aAa

Bill Weeks införde sex kvalitéer som är av lika stor betydelse och är alla avgörande för funktionen och prestationen hos en mjölkko. En ideal mjölkko har lika stora delar av dessa sex kvalitéer. Varje kvalité är en kombination av positiva karaktärsdrag. Informationen från Trippel aAa-analysen kan användas till att hitta en bra balans mellan dessa kvalitéer och karaktärsdrag.

Trippel aAa är ett hjälpmedel i valet av vilken tjur som passar för vilken ko baserat på en balans mellan form och funktion. Trippel aAa hjälper dig att avla fram hälsosamma, balanserade kor som fortsätter att producera år efter år.

De sex kvalitéerna;

#1 Dairy – Stor vilja att bli mjölkad, snabbt mjölknedsläpp, mer mjölk för sin storlek

#2 Tall – Snabb tillväxt, högt ansatt juver, högre utstlällnings- och försäljningsvärde

#3 Open – Lättare att kalva, bra ben och klövar, plats för juvrer

#4 Strong – Större kor med bra juver, klövar, ben, hjärta och lungor.


#5 Smooth
– Lättmjölkade, bättre apptit, mindre skador på ben och juver.


#6 Style
– Mindre behov av klövverkning, hållbarare skelett, uppmärksam karaktär

För en ko visar trippel aAa de kvalitéer kon saknar. T.e.x. en ko som har trippel aAa 435 behöver hon bli bättre inom #4 Strong, #3 Open och #5 Smooth i given ordning.

För en tjur visar trippel aAa de kvalitéer som den bidrar med. Så kon i exemplet skulle passa med en tjur med trippel aAa 435, 453, 345, 432, 543, 345 eller 534 som första tre siffror i trippel aAa-värdet.

För mer information om trippel aAa: Klicka här

Vill du läsa om fördelar med trippel aAa: Klicka här

Information om RZ-värden

RZG = det totala meritindexet tjuren har.

För att uppnå det maximala genetiska framsteget i aveln finns ett totalindex (RZG). Det används för att få ett framsteg i alla egenskaper i relation till hur viktiga de är i avelsmålet.

RZM = avelsvärdet i mjölkproduktion.

Avelsvärdet i mjölkproduktion är ett selektionsindex bestående av beräknade avelsvärden för produktionsegenskaper. Där ingår kilo fett, kilo protein (1:4) samt proteinprocenten. För varje standardavvikelse* över medel producerar kon 548 liter mjölk mer än medelkon**.

RZE = avelsvärde för exteriör.

Avelsvärdet för exteriören är ett sammanslaget värde av exteriören på vinklar, kropp, klövar och juver. Värdet kan bara beräknas om tjuren har minst tio döttrar i tio olika besättningar.

RZS = Avelsvärdet för celltal.

Avelsvärdet för celltal är uppbyggt av värden insamlade under de första tre laktationerna och kombineras till ett avelsvärde för celltal.

RZN = Avelsvärdet för överlevande.

Utslagningsorsaken av korna delas in i två typer; frivillig utslagning p.g.a. låg produktion och en ofrivillig utslagning som t.ex. kan bero på dålig anpassningsförmåga, låg hälsa, dålig fertilitet, dåligt juver, dåliga ben eller dåliga klövar. RZN-indexet tar även hänsyn till egenskaper så som stresstålighet, mastit och fertilitet. För varje poäng över 100 lever kon 16 dagar längre än medelkon***.

RZR = Avelsvärdet för dotterfertilitet.

Avelsvärdet för dotterfertilitet är uppbyggt i två delar där den första delen står för 75 % av värdet och den andra delen står för 25 % av värdet. I den första delen ingår egenskaperna; kvigans/kons fruktsamhet, kons förmåga att bli dräktig vid första insemineringen, dagar från kalvning till första inseminering och kalvningsintervall. I det andra värdet ingår egenskapen; kons förmåga att komma i brunst efter kalvning.

RZD = Avelsvärdet för mjölkbarhet.

Avelsvärdet för mjölkbarhet är en kombination av mätvärden för mjölkhastighet och djurskötarens subjektiva bedömning av mjölkhastigheten. Värdet kan bara beräknas om tjuren har minst tio döttrar i tio olika besättningar.

RZE = avelsvärde för exteriör.

Avelsvärdet för exteriören är ett sammanslaget värde av exteriören på vinklar, kropp, klövar och juver. Värdet kan bara beräknas om tjuren har minst tio döttrar i tio olika besättningar.

Lynne = värdet för lynne baseras endast på subjektiva bedömningar från djurskötarna och beskriver kons temperament under mjölkning. Värdet kan bara beräknas om tjuren har minst tio döttrar i tio olika besättningar.

* Alla avelsvärden har ett standardiserat medelvärde på 100 poäng med en genetisk standardavvikelse på 12 poäng. Är värdet över 100 poäng i en viss egenskap ger tjuren ett högre utslag än medel i den specifika egenskapen och tvärtom om värdet är under 100 poäng. T.ex. har tjuren ett värde på over 100 poäng i egenskapen korshöjd blir avkommorna i regel högre än medelkon. Har tjuren ett värde under 100 poäng i egenskapen bröstbredd får avkomman i regel ett smalare bröst än medelkon. Om ett värde är bra eller dåligt, oavsett om det är över, under eller precis 100 poäng, beror på vad man har för avelsmål och vad just en specifik individ behöver förbättra.

** Svart Holsten har i snitt en mjölkmängd på 9026 kg med en fetthalt på 4,1 % och en proteinhalt på 3,4 %.
Röd Holstein har i snitt en mjölkmängd på 7795 kg med en fetthalt på 4,4 % och en proteinhalt på 3,4 %.

*** En Holsteinko överlever i snitt 3,2 laknationer i Tyskland